HUSORDEN

FOR

EJENDOMMEN FALEN 6-14

 


Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen 6-14.

Husordenen tager udgangspunkt i, at alle skal kunne lide at bo i ejendommen. Dette betyder, at man som beboer må udvise det hensyn til hinanden, som dette fordrer.

De enkelte punkter i denne husorden indeholder dels en almen henstilling, dels en mere generel information, hvor bestyrelsen finder dette på sin plads. Ejerforeningens bestyrelse udgiver desuden ”Falen Nyt”, som løbende holder ejendommens beboere orienteret om alle aspekter af ejendommens tarv. ”Falen Nyt” kan du tillige finde på foreningens hjemmeside www.falen.dk.

Ligeledes kan der på hjemmesiden findes et leksikon hvor man kan få uddybet en lang række spørgsmål.

En ”Beboer” skal i denne husorden forstås bogstaveligt, hvilket vil sige vedkommende, der bor i en lejlighed (ikke kun f.eks. ejeren af en lejlighed).

Nærværende husorden er vedtaget på generalforsamlingen den 25. august 2001.


§ 1  Affald

Husholdningsaffald: Emballeres i plasticposer eller lignende og må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Det er absolut ikke tilladt at henstille køkkenaffald eller andre effekter på køkken- eller hovedtrappe, på loftet eller i kælderen.

Aviser og blade: Til aviser og blade forefindes et lille rum i porten, der skal benyttes til dette affald. Endvidere forefindes der genbrugscontainere hos Føtex, Vesterbro.

Storskrald: Storskrald (som køleskabe, komfurer og affald i forbindelse med lejlighedernes istandsættelse) må ikke henkastes i containerne. Det er beboerens egen pligt at bortskaffe dette fra ejendommen. Er beboeren ikke viden om hvordan, bedes man venligst straks tage kontakt til ejerforeningens vicevært, som så vil være behjælpelig med bortskaffelsen. Bortskaffelsen sker for beboerens egen regning.

Flasker: Skal afleveres på en genbrugsstation. Den nærmeste forefindes ved Føtex, Vesterbro.

Fællesarealer: Der må ikke stilles effekter i/på fællesarealerne. Disse vil blive fjernet uden varsel.

§ 2  Antenne og parabol

Det er ikke tilladt at opsætte separat udvendig antenne eller parabol uden først at have indhentet tilladelse hertil fra ejerforeningens bestyrelse.

Tidligere opsatte paraboler - fra tiden før denne husorden er trådt i kraft - kan forblive oppe, men skal fjernes når den nuværende ejer enten fraflytter eller sælger lejligheden.

§ 3  Barnevogne

Barne- og klapvogne må ikke stilles i opgangene, men skal henstilles efter anvisning fra bestyrelsen.

§ 4  Cykler/knallerter

Alle cykler/knallerter skal placeres i cykelskurene i gården. Det er ikke tilladt at stille cykler/knallerter permanent langs husmuren, hverken mod gaden eller gården. Cykler/knallerter må ikke henstilles i opgangene.

§ 5  Døre

Det er lejlighedens beboers/beboeres ansvar at rengøre eventuelle måtter foran entré- og køkkendør. Hverken entré eller køkkendøren må blokeres, da for- og bagtrappe er flugtveje i tilfælde af f.eks. brand.

Bemaling eller udskiftning af døre må ikke ske uden at der først er indhentet godkendelse hos bestyrelsen.

Alle døre skal på den udvendige side være brune, så de ikke skiller sig ud fra øvrige døre i opgangen.

Ved hver lejlighed skal der være opsat tydeligt navneskilt, på de dertil indrettede navneplader.

§ 6 Aflåsning fællesdøre/port

Alle fællesdøre skal være aflåst. Enhver er pligtig til at efterse at døre er forsvarligt låst  inden de forlades.

Porten skal låses hver gang efter brug.

Vi opfordrer kraftigt beboerne og lejerne af garagerne til at overholde dette - til dels som forebyggelse mod indbrud og til dels for at undgå at narkomaner i vinteren vil bruge kælderen til overnatning.

§ 7  Dørtelefon

Navneændringer på samtaleanlægget skal ske ved henvendelse til ejendommens vicevært. Påklæbning af sedler, mærkater eller lignende må ikke finde sted.

§ 8  Husdyr

Med mindre andet særskilt vedtages, er det IKKE tilladt at holde husdyr. Hvis det særskilt bestemmes, at der i en opgang må holdes husdyr, skal samtlige andre ejere i samme opgang, skriftlig tilkendegive at de accepterer et husdyr. Ansøgning vedlagt de skriftlige accepter sendes til bestyrelsen til endelig afgørelse.

Såfremt det ikke er til væsentlig gene for andre kan pasning accepteres. Dog kun i relativt begrænsede perioder.

Det påhviler enhver beboer med husdyr at drage omsorg for, at dette/disse husdyr ikke ved støj, lugt eller på anden vis er til gene for ejendommens øvrige beboere. Frit eller løsgående husdyr i gården uden ejerens tilstedeværelse vil uden varsel blive fjernet for ejerens regning. Husdyrejeren skal selv sørge for at fjerne hundens efterladenskaber.

Fodring af fugle med brød eller lignende må ikke ske. Det er ikke tilladt at kaste brød, madrester m.m. ud fra sin altan. Katte og hunde må kun fodres i gården, såfremt beboeren ikke efterlader affald efter fodringen.

§ 9  Gården/haven

Der henstilles til, at det alene er ejendommens beboere der benytter parkeringspladserne i gården.

Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i ejendommens gård, udover i de hertil indrettede båse.

Motorkøretøjer må under ingen omstændighed parkeres foran garagerne i baggården. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning.

Lejere af garager i gården må ikke parkere deres motorkøretøjer andre steder end i deres lejede garager. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning.

Vask og servicering af motorkøretøjer er ikke tilladt i gården.

Påhængsvogne, trailere og lignende må kun parkeres i gården efter mulig anvisning fra bestyrelsen

Det indrettede grillområde står til beboernes frie afbenyttelse. Benyttes arealet er det brugerens pligt at sørge for efterfølgende oprydning / rengøring af området. Herunder også eventuel rengøring af grillriste mv.

Det er tilladt at medbringe musik. Der må dog ikke spilles så højt at det kan være til gene for ejendommens øvrige beboere eller for beboere i naboejendomme. Endvidere må der ikke spilles musik efter følgende tidspunkter:

     søndag – torsdag       kl. 22:00

     fredag – lørdag          kl. 23:00

Gården/haven står til beboernes disposition. Beboerne bedes venligst rydde op efter sig inden området forlades.

Det er ikke tilladt at henstille krukker med blomster eller planter, der gror op ad facaden.

§ 10  Installationer

Ansvaret for anmeldelse af fejl eller mangler ved ejendommens installationer vedrørende vand, elektricitet, afløb og fjernvarme ligger hos beboerne. Fejl skal omgående meddeles viceværten eller bestyrelsen.

§ 11 Kloakrensning

Opstår der akutte problemer med tilstoppede kloakafløb, skal beboeren rette henvendelse til viceværten, som vil sørge for at en rensning vil blive foretaget hurtigst muligt.

En ejer/beboer må under ingen omstændighed selv forsøge at foretage rensning af tilstoppede kloakafløb. I modsat fald vil han/hun være økonomisk ansvarlig for eventuelle skader der kan henføres hertil.

§ 12  Opbevaringsrum

Til hver lejlighed er der tinglyst 1 stk. kælder- og loftrum. Kælderrummet er markeret med lejlighedens etageplacering. Ved henvendelse til administrator kan ejeren få oplyst hvilket loftrum han er berettiget til.

Det er ikke tilladt at erhverve sig et tilsyneladende tomt opbevaringsrum.

Der er mulighed for at leje et ekstra kælderrum i ejendommen. Interesserede beboere skal henvende sig til administrator.

§ 13  Fælles-/vaskerum samt vaskemaskiner

I kælderen forefindes en række fællesrum, som benyttes til vaskerum. Beboerne har her for egen regning installeret vaskemaskiner.

Intet fælles-/vaskerum må være aflåst eller påsat hængelås – med mindre at det er ejendommens universalnøgle der anvendes hertil.

Forefindes der opvaske-/vaskemaskine i lejligheden, skal opvaske-/vaskemaskinen være forsynet med en bakke, der forhindrer nedsivning af vand i etagedækket. Vandtilførslen skal være monteret med en anordning (vandstopper), der ved brud på den tilsluttede vandslange automatisk lukker for vandet, så der bliver et begrænset vandudslip på gulvet.

§ 14  Tørring af vasketøj

Tørring af vasketøj må uden for den enkelte lejlighed kun finde sted i de i kælderen dertil indrettede rum.

Vasketøj må ikke henstilles i opgangen eller på bagtrapperne.

§ 15  Opgangene – for- og bagtrapper

Intet må under nogen omstændighed opbevares på trapperne, da både for- og bagtrapper er flugtveje. Placering af affald på for- og bagtrapper må ikke finde sted. Ved til- og fraflytning skal der vises påpasselighed på trapperne.

Ved til- og fraflytning eller ved større vedligeholdelsesarbejder i lejligheden er ejeren af den pågældende lejlighed pligtig til at sørge for at trapperne efterlades i rengjort stand.

Har viceværten ikke modtaget nogen henvendelse, vil han kunne iværksætte rengøring udført på ejerens regning, såfremt han vurderer at trapperne ikke er efterladt i tilpas rengjort tilstand.

§ 16  Facade

Der må ikke opsættes skilte på ejendommens facade.

En ejer/beboer må under ingen omstændighed foretage nogen former for ændringer på ejendommens facade, uden han/hun først har indhentet godkendelse hertil fra bestyrelsen. I modsat fald kan bestyrelsen beordre det udførte arbejde ført tilbage til den oprindelige stand for ejerens/beboerens regning.

§ 17  Støj og støjende adfærd

Der skal vises hensyn, når der ses TV eller høres radio/musik. Brug af musikinstrumenter er kun tilladt i ejendommen, såfremt det kan ske uden at være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Støjende adfærd må under ingen omstændigheder finde sted.

Mellem kl. 23:00 og kl. 07.00 skal der udvises særligt hensyn, så natteroen ikke forstyrres. Brug af alle former for maskiner eller værktøj, der kan medføre støjgener for ejendommens øvrige beboere må kun benyttes på hverdage fra kl. 07.00 til kl. 19.00 samt lørdag og søndag fra kl. 08.00 til kl. 17.00.

Musik i gården – se § 9.

§ 18  Varme

I fyringssæsonen skal alle lejligheder holdes opvarmet til min. 17o for at forebygge skader forårsaget af råd og svamp. Det er vigtigt, at ejendommens fjernvarmeforsyning udnyttes bedst muligt, hvilket bedst sker ved en konstant temperatur i samtlige lejligheder. Dette gælder også, hvis en lejlighed er ubeboet i kortere eller længere tid.

§ 19  Vinduer

Udvendig maling af vinduer må kun ske efter aftale med bestyrelsen.

Udskiftning af vinduer må først igangsættes efter godkendelse fra bestyrelsen.

§ 20  Klager og klageprocedure

Enhver beboer eller gæst i ejendommen er pligtig til at overholde denne husorden, da man automatisk bliver en del af foreningen når man opholder sig i ejendommen eller på udenoms arealerne.

Klager over overtrædelser af denne husorden sendes eller afleveres skriftligt med navn og adresse til et medlem af bestyrelsen. En klage skal indeholde en fyldig redegørelse for overtrædelsen, hvem der klages over samt dato for overtrædelsen. Det er pålagt bestyrelsen at behandle samtlige modtagne klager fuldt fortroligt og anonymt.